โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกคอน (การอนุรักษ์ทำขนมไทย)            ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน/สมาชิกสภาฯ            การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โคกคอน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในกรณีที่เจ้าบ้านได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โคกคอน            กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนนำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม,นักพัฒนาชุมชน มอบสิ่งของให้กับผู้พิการทางการเห็น ทั้ง 7 หมู่บ้าน            ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ถ./ผ.ถ.1/5) ณ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน           
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

เกี่ยวกับเรา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
online
1  
20  
75807  

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

***************************************************************************

 

1.      ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกคอนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ๔๐๐ ปีมาแล้ว ตามตำนานที่ได้รับการบอกกล่าวเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่ดังนี้ มีราษฎรประมาณ ๒๖ ครัวเรือนได้อพยพหลบหนีการสงครามฮ่อ (จีนใหญ่) มาจากหมู่บ้านท่าช้าง ประเทศลาว ซึ่งในสมัยนั้นแม่น้ำโขงมีขนาดกว้างไม่มากนัก การไป-มาสะดวกมาก การอพยพจึงได้ขนสัมภาระ ทรัพย์สินเงินทองติดตัวมาด้วยเท่าที่จำเป็น มีครอบครัวหนึ่งได้หาบครกหินเคลือบทองคำมาด้วย ซึ่งเป็นครกหินที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกว้างมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐ ซม. สูง ๔๕ ซม. พอมาถึงบริเวณนี้จึงหยุดการเดินทาง ตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า "บ้านโคกคอน"

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศลงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐

 

๑.๑  ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าบ่อประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับตำบลและอำเภอดังนี้

ทิศเหนือ          ติดกับ ตำบลน้ำโมง
ทิศใต้             ติดกับ อำเภอบ้านผือ
ทิศตะวันออก     ติดกับ ตำบลบ้านว่าน
ทิศตะวันตก      ติดกับ ตำบลนาข่า

 

๑.๒  เนื้อที่

 ตำบลโคกคอนมีเนื้อที่ประมาณ  ๓๐,๗๖๙  ไร่  (๓๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร)

 

๑.๓  ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลโคกคอน  มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบมีป่าไม้ประมาณ  ๖๐% ของพื้นที่ทั้งหมด  มีแหล่งน้ำธรรมชาติเกือบทุกหมู่บ้าน  ในฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปีจึงทำให้การเกษตรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการผลิตไม่สามารถทำการเกษตรได้

 

๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากตำบลโคกคอน  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีป่าไม้ประมาณ ๖๐%  ทำให้มีฝนตกชุกในฤดูฝนระหว่างเดือน  พฤษภาคม  ถึง ตุลาคม  ในฤดูหนาวราวเดือน  พฤศจิกายน  ถึง  กุมภาพันธ์  จะมีอากาศหนาวเย็นเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้  อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  ๑๑  องศาเซลเซียส  ส่วนในฤดูร้อนตั้งแต่เดือน  มีนาคม ถึง เมษายน  อากาศจะร้อนจัด  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  ๓9 องศาเซลเซียส

 

 

 

แผนพัฒนาสามปี (..2556 - 2558) 47

 


๑.๕  จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  มีหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน    หมู่บ้าน  ดังนี้

·       หมู่ที่    บ้านโพนพระ            จำนวน    ๑๙8  หลังคาเรือน

-  บ้าน                     195

-  สถานศึกษา            

-  หอพัก                  

·       หมู่ที่    บ้านโพนพระ             จำนวน    ๒31   หลังคาเรือน

-  บ้าน                     ๒29

-  วัด                      

-  หอพัก                  

·       หมู่ที่    บ้านดอนเมือง             จำนวน   ๑๙๓   หลังคาเรือน

-  บ้าน                     ๑๙๑

-  วัด                      

-  ทะเบียนบ้านชั่วคราว  

·       หมู่ที่    บ้านโคกคอน              จำนวน    ๒90   หลังคาเรือน

-  บ้าน                     ๒๘7

-  วัด                      

-  หอพัก                  

-  ทะเบียนบ้านชั่วคราว  

·       หมู่ที่    บ้านโคกคอน              จำนวน    ๑๖๘    หลังคาเรือน

-  บ้าน                     ๑๖๖

-  วัด                      

-  สถานที่ราชการ        

·       หมู่ที่    บ้านโคกคอน              จำนวน    ๑๘4    หลังคาเรือน

-  บ้าน                     ๑๘3

-  สถานที่ราชการ        

·       หมู่ที่    บ้านหนองผือ             จำนวน     ๒๕9  หลังคาเรือน

-  บ้าน                     ๒๕4

-  วัด                      

-  หอพัก                  

              รวมหลังคาเรือนทั้งสิ้น ๗ หมู่บ้าน  จำนวน     ๑,523  หลังคาเรือน

 

 

 

 

แผนพัฒนาสามปี (..2556 - 2558) 48

 


๑.๖  ประชากร

                                จากการตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชากรและบ้านจากงานทะเบียนราษฎรพบว่าเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน มีจำนวนประชากร ดังนี้

จำนวน

ปี 2554

ปี 2555

หน่วย

ประชากรชาย

2,950

2,930

คน

ประชากรหญิง

2,927

2,895

คน

รวม

5,877

5,825

คน

บ้าน

1,512

1,523

หลังคาเรือน

ความหนาแน่นประชากร

181.00

179.23

คน/ตารางกิโลเมตร

                  

                   หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

                  ที่มา       :  งานทะเบียนราษฎรที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ     

 

                ข้อมูลประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนแยกตามหมู่บ้าน ปี 2555

 

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

บ้านโพนพระ

420

๓๙3

๘๑3

๑๙8

นายบุญเส็ง  แสนอภัย

บ้านโพนพระ

435

๔๗5

๙10

๒31

นายกิตติ  ฑีนาวัฒน์

บ้านดอนเมือง

369

๓47

๗16

๑๙3

นายไมตรี  วงศ์อ่อน

บ้านโคกคอน

529

๕60

๑,๐๘9

๒90

นายวิไล  นามมัน

บ้านโคกคอน

291

299

590

๑๖๘

นายสมภรณ์  ชัยแสง

บ้านโคกคอน

342

๓๔0

๖๘2

๑๘4

นายอดูล  ชัยแสง

บ้านหนองผือ

๕๔4

๔81

๑,๐๒5

๒๕9

นายสุบัน  กล้าแข็ง

รวม

๒,๙3๐

๒,895

๕,๘25

๑,๕๒3

 

         

                  หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

                  ที่มา       :  งานทะเบียนราษฎรที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ     

 

.  สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.๑  อาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ  ๙๐  ของพื้นที่ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม  ได้แก่ การปลูกข้าว  เป็นอาชีพหลัก  เย็บผ้าสำเร็จรูป เป็นอาชีพเสริม  และมีประชากรบางส่วนได้อพยพแรงงานไปประกอบอาชีพต่างถิ่น  รวมทั้งเดินทางไปขายแรงงานต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่ง  

 

 

แผนพัฒนาสามปี (..2556 - 2558) 49

 

 


๒.๒  ธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

- ปั้มน้ำมันและก๊าซ                   แห่ง

-  โรงสี                         ๑3      แห่ง

-  ร้านขายของชำ             ๒7      แห่ง

-  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า             แห่ง

-  ร้านร้านเชื่อมเหล็ก                 แห่ง

-  ร้านเสริมสวย               2        แห่ง

-  ฟาร์มเลี้ยงสุกร                      แห่ง

-  คาร์แคร์                             แห่ง

-  โรงงานน้ำดื่ม                       แห่ง

-  ร้านขายอาหาร             ๑๐      แห่ง

-  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์           แห่ง

-  ร้านบริหารอินเตอร์เน็ต            แห่ง

-  ร้านรีดผ้า                                     แห่ง

-  ปั้มหยอดเหรียญ                    ตู้

 

๓.  สภาพทางสังคม

๓.๑  การศึกษา

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                               แห่ง

-  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                     แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาส                             แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                             แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                               แห่ง

          ๓.๒  สถาบันและองค์การศาสนา

                -  วัด/สำนักสงฆ์                                                   แห่ง

                -  ศาลเจ้า                                                          แห่ง

          ๓.๓  สาธารณสุข

                -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล                       แห่ง

                -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                                         แห่ง

                -  ตลาดเอกชน                                                     แห่ง

                -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ                   ๑๐๐   %

          ๓.๔  การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               -  ศูนย์  อปพร.                                                     แห่ง

               -  สถานีตำรวจชุมชนบ้านโคกคอน                                 แห่ง

               -  รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์     จำนวน        1        คัน

 

แผนพัฒนาสามปี (..2556 - 2558) 410

 

 


๔.  การบริการพื้นฐาน

          ๔.๑  การคมนาคม  ติดต่อกับภายนอกมีถนนเข้า ออก    เส้นทาง

-  ถนน  อบจ.  สายนาช้างน้ำ โคกคอน

 -  ถนน รพช.  สายบ้านว่าน - โคกคอน

๔.๒  การโทรคมนาคม

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล                                 แห่ง

-  โทรศัพท์สาธารณะ                                              แห่ง

-  หอกระจายข่าว                                                  แห่ง

๔.๓  การไฟฟ้า/ประปา

-          ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  ประชากรมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ  ๑๐๐%

-          ไฟฟ้าส่องทางให้แสงสว่างตามถนนสายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน   

-          มีระบบประปาหมู่บ้าน    แห่ง

๔.๔  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 -  ฝาย                        ๑๘      แห่ง     

 -  บ่อน้ำตื้น                   ๔๐๐    แห่ง

 -  บ่อโยก                     ๒๓      แห่ง

 -  น้ำประปาหมู่บ้าน         7       แห่ง      

 -  สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า              แห่ง

๔.๕  แหล่งน้ำธรรมชาติ

 -  ลำคลอง                            แห่ง

       -  หนองน้ำ                                    แห่ง

 

5. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

          ๑.  การรวมกลุ่มของประชาชน

     จำนวนกลุ่มทุกประเภท แยกเป็นกลุ่ม ดังนี้

           -  กลุ่มอาชีพโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ขอกู้ยืมเงินจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมอาชีพ  ๑๑  กลุ่ม

           -  กลุ่มอาชีพ ๑๓ กลุ่ม

  ๒.  จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

๑.      ตำบลโคกคอนมีแหล่งน้ำ  และวัตถุโบราณ  ซึ่งขุดค้นพบในเขตตำบลโคกคอน  ซึ่งสันนิษฐาน

ว่ามีอายุเก่าแก่สมัยบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งทางกรมศิลปกรได้มาอายัดไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งจะมีการ

ขุดค้นและได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ตำบลโคกคอน ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

๒.      ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ ป่าไม้

๓.        ตำบลโคกคอน ประชาชน มีความรัก สมัครสมานสามัคคี ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ

เป็นอย่างดี ความขัดแย้งมีน้อย

๔.        ตำบลโคกคอน มีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่น

๕.        ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน   หมู่ 5 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110    
  โทร. 042-443157    แฟ็กซ์. 042-443157   email: contact@khokkhon.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม