ปลัด อบต.โคกคอน ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกคอน และพนักงาน ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน แสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต            ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564            โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น            โครงการอบต.สัญจรจัดทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ2564           
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

เกี่ยวกับเรา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
online
1  
1  
70336  

ข้อมูล Ita 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
       -01 โครงสร้าง
             -ประกาศโครงสร้างองค์กรประกาศราชกิจจาฯ ม.7(1)-(3)
             -โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน
             - แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

       -02 ข้อมูลผู้บริหาร
       -03 อำนาจหน้าที่
       -04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
       -05 ข้อมูลการติดต่อ
       -06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          - กฏกระทรวง ฉบับที่ 3(พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและแงค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
           - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
            - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2561
           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่17)พ.ศ.2562
           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

             - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การประชาสัมพันธ์
       -07 ข่าวประชาสัมพันธ์
                    
            - โครงการอบต.สัญจรจัดทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ 2564 
            - โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
            - โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       -08 Q&A
       -09 Social Network

 

การดำเนินงาน
       -010 แผนดำเนินงานประจำปี
       -011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
       -012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน
       -013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ
       -014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
                -การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
                -การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                -การขอจัดตั้งตลาด
       -015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
       -016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
       -017 E-Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       -018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                - ไฟล์ 2
                - ไฟล์ 3
                - ไฟล์ 4
                - ไฟล์ 5
                - ไฟล์ 6
                - ไฟล์ 7
       - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
       -020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       -021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
       -022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       -023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
               - สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
               - สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
               - สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
               - สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564
               - สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
               - สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564
       -024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       -025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       -026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       -027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       -028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       -029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       -030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       -031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       -032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       -033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       -034 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       -035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินคสวามเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
       -036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       -037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรามองค์กร
       -038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนการป้องกันการทุจริต
       -039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริรายงานการกำ
ตประจำปี

       -040 กับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
       -041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริจภายในหน่วยงาน
       -042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
       -043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน   หมู่ 5 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110    
  โทร. 042-443157    แฟ็กซ์. 042-443157   email: contact@khokkhon.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม