โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกคอน (การอนุรักษ์ทำขนมไทย)            ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน/สมาชิกสภาฯ            การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โคกคอน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในกรณีที่เจ้าบ้านได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โคกคอน            กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนนำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม,นักพัฒนาชุมชน มอบสิ่งของให้กับผู้พิการทางการเห็น ทั้ง 7 หมู่บ้าน            ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ถ./ผ.ถ.1/5) ณ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน           
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

เกี่ยวกับเรา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
online
1  
20  
75807  

สรุปแผนงานต่างๆ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา

 

๓.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา

            การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS ดังนี้

 

ปัจจัยภายใน

 

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weak)

1. ด้านการบริหาร

     1.1 การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจน ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ใน

ทุกภารกิจ

    1.2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน

    1.3 มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น

    1.4 การกำกับดูแลโดยจังหวัด กรม และกระทรวงไม่กระทบต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

    1.5 ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถกำหนดนโยบายได้เอง

ภายใต้กรอบของกฎหมาย

    1.6 การบริหารงานมีความคล่องตัวเนื่องจากมีความพร้อมด้านทรัพยากร

    1.7 การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล

    1.8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน

2. ด้านระเบียบ / กฎหมาย /อำนาจหน้าที่

    2.1 มีระเบียบและกฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบล

    2.2 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก

ข้อบัญญัติได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย

   2.3 มีขอบเขต อำนาจหน้าที่รับผิดชอบเต็มพื้นที่

    2.4 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น

ตามแผนการกระจายอำนาจฯ

 

1. ด้านการบริหาร

    1.1 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีการ

เปลี่ยนแปลงบ่อยตามภารกิจที่ได้รับมอบเพิ่มมากขึ้น

    1.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และอำนาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบล

    1.3 ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูง

แต่องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองได้น้อย

    1.4 การประสานงานระหว่างท้องถิ่นในจังหวัดยังมี

น้อย

    1.5 ปริมาณงานมีมากงบจัดสรรไม่เพียงพอมีผลทำให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร

    1.6 ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม

2. ด้านระเบียบ / กฎหมาย / อำนาจหน้าที่

    2.1 มีระเบียบ / กฎหมายใหม่ ๆ จำนวนมากทำให้

การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์

    2.2 อำนาจในการออกกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลมีน้อย

    2.3 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

    2.4 อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ

ยังไม่มีความชัดเจนในหลายภารกิจ

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสามปี (..2556 - 2558) 416

 

 

 


จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weak)

3. ด้านบุคลากร

    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ

    3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ทำให้

เข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น

    3.3 มีการพัฒนาบุคลากรโดยต่อเนื่องทุกปี

    3.4 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน

 

4. ด้านงบประมาณ

    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บเป็นของตนเอง ให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน

    4.2 แนวโน้มของรายได้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ตามลำดับตามแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง

    4.3 มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

 

3. ด้านบุคลากร

    3.1 การพัฒนาบุคลากรจำนวนมากกระทบต่อ

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

   

 

 

 

 

 

4. ด้านงบประมาณ

   4.1 รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองมีน้อยเมื่อเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนและรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้

   4.2 รายได้มีจำนวนจำกัดแต่ความต้องการใช้

งบประมาณมีสูง

  4.3 ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดหารายได้

  4.4 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

  4.5 ขาดงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะ

ขนาดใหญ่ เช่น ระบบกำจัดขยะรวม

 

ปัจจัยภายนอก

 

โอกาส (Opportunity)

ข้อจำกัด (Threat)

1. ด้านการเมืองการปกครอง

    1.1 มีการประสานงานกับนักการเมืองได้ดี

    1.2 กลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มีความขัดแย้งน้อย

   1.3 นักการเมืองระดับชาติเป็นพรรคเดียวกัน

   1.4 ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจการเมืองสูง

   1.5 ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจากนักการเมืองระดับชาติ

 

1. ด้านการเมืองการปกครอง

    1.1 การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย

    1.3 การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มการเมืองและกลุ่ม

ผลประโยชน์มีน้อย

 

 

แผนพัฒนาสามปี (..2556 - 2558) 417

 


โอกาส (Opportunity)

ข้อจำกัด (Threat)

2. ด้านเศรษฐกิจ

   2.1 มีแนวโน้มด้านการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น

   2.2 สินค้าเกษตรบางชนิดมีราคาสูงขึ้น

   2.3 มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

   2.4 มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค

   2.5 ประชาชนมีอัตราการออมสูง

   2.6 มีแหล่งเงินทุนในระบบจำนวนมาก

   2.7 มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
   2.8
เส้นทางคมนาคมในตำบลเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปได้หลายตำบล

   2.9 มีภูมิปัญญาชาวบ้านมากมาย
    2.10 มีทรัพยากรแหล่งน้ำเกือบทุกหมู่บ้าน  เช่น ลำห้วย  หนอง 

    2.11 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใน  เช่น  พิพิธภัณฑ์โบราณสถานบ้านโคกคอน

3. ด้านสังคม

   3.1 ประชาชนมีค่านิยมใฝ่เรียนรู้

   3.2 มีสถานศึกษาอย่างพอเพียงในทุกระดับ

   3.3 มีสถานีอนามัยและสถานพยาบาลในทุกตำบลและอำเภอ

   3.4 ปัญหาอาชญากรรมน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร

   3.5 มีวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็งและ

เป็นเอกลักษณ์

4. ด้านนโยบายรัฐบาล / กฎหมาย

   4.1 กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   4.2 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริ

   4.3 การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ทำให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

 5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

    5.1 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความ

สะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ

ทำงานเพิ่มขึ้น

   5.2 สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้นต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา

2. ด้านเศรษฐกิจ

    2.1 น้ำมันราคาแพงโดยต่อเนื่อง

    2.2 มีกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งน้อย

    2.3 ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่ำ

    2.4 ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

    2.5 กลุ่มอาชีพไม่ยั่งยืนและขาดมาตรฐาน

    2.6 มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจ

2.7    ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย

2.8    แรงงานมีฝีมือน้อยมีการอพยพแรงงานช่วงฤดูแล้ง

2.9    ขาดแหล่งเงินทุนระยะยาว

 

 

 

 

3. ด้านสังคม

    3.1 ปัญหาวัยรุ่น เยาวชน มีแนวโน้มรุนแรงและ

เพิ่มมากขึ้น

    3.2 ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ในพื้นที่

 

 

 

 

4. ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย

    4.1 การกระจายอำนาจเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

   

 

 

 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

    5.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง และมีความ

ยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน

    5.2 การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลยังไม่เป็น

ระบบที่ดีพอ  

แผนพัฒนาสามปี (..2556 - 2558) 418

 

 

 


๓.๒  สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา (๒๕๕๔) 

    

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ

จำนวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผน

จำนวนโครงการ

ที่ได้ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของโครงการ

1.       ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.       ด้านคุณภาพชีวิต

3.       ด้านการวางแผนฯ

4.       ด้านการจัดระเบียบชุมชนฯ

5.       ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ฯ

6.       ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตฯ

7.       ด้านการบริหารจัดการตามหลักฯ

8.       ด้านอื่นๆ 

71

88

4

10

5

 

5

69

6

52

77

5

12

4

 

13

69

7

27.52

34.11

1.55

3.88

1.94

 

1.94

26.74

2.33

73.24

87.50

125.00

120.00

80.00

 

260.00

100.00

116.67

รวม

258

239

100

92.64

 

จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๕4  เมื่อพิจารณาจากจำนวน

โครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้รับการดำเนินการจริงในเชิงปริมาณคิดเป็นร้อยละ  92.64 ของโครงการทั้งหมดที่วางไว้  ยังนับว่าเป็นการดำเนินการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  เนื่องจากจำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก  หากแต่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

          องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ได้กำหนดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.. 2554  จำนวน  258  โครงการ จาก 8 ยุทธศาสตร์ และ 22 แนวทางการพัฒนา จากการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ มีโครงการถูกนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555 และสามารถนำไปดำเนินงานได้จริง จำนวน 258 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.64 ของโครงการทั้งหมด ผลการพัฒนายังไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เพียงพอและทั่วถึง เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน   หมู่ 5 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110    
  โทร. 042-443157    แฟ็กซ์. 042-443157   email: contact@khokkhon.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม